Et konsortium kaldet “Viborg Bioenergi” ønsker at opføre et stort industrielt biogasanlæg 850 mtr fra Vammen. Oprindeligt blev der ansøgt om en årlig produktionskapacitet på 245.000 ton men i den nyligt offentliggjorte miljørapport (VVM-Rapport) er kapacitet øget til 285.290 ton.

Ca. placering af biogasanlægget (rødt) på Google Maps. Den vestligste del af naturbeskyttelsesområdet (Natura 2000) er indtegnet med grønt.

Nedenfor er en oversigt over nogle af de problemstillinger, som vi ser ved placeringen af anlægget.

Industri biogasanlægget betyder massiv tung transport

Leverancer af biomasse estimeres i Miljørapporten til min. 91 lastbiler pr. dag samt 216 pr. dag  i høstsæsonen. (tabel 4.1 s. 31- husk at gange tallene med 2 da til-og frakørsler) –

Ændrede forudsætninger midt i processen

Arealforøgelse

Ansøger ansøgte oprindeligt om et areal på 7 HA svarende til 70.000KVM, dette er i Miljørapporten øget til 10 HA svarende til 100.000KVM. En forøgelse svarende til 42,8% i forhold til det oprindelige.

Mon der på forhånd er indtænkt udvidelse af anlægget og hermed udsigt til yderligere forøget trafikal belastning af området? Dette når man sammenligner med arealudnyttelse ved andre anlæg fx Glansager, Sønderborg.

Kapacitets forøgelse

Der blev oprindeligt ansøgt om en kapacitet på 245.000 tons dette er nu øget til 282.290 tons.

Antal af daglige transporter og kørselstid er forøget

I det oprindelig oplæg var kørslen angivet til 74 lastbiler pr. dag med kørslen angivet til hverdage fra kl. 7-17.00 i hverdage. I Miljørapporten er dette nu ændret til 91 transporter og med kørsel døgnet rundt også lørdag og søndag.

I det oprindelige oplæg var højeste bygningsdel en skorsten på 25mtr denne er nu øget til 42mtr. Denne massive og høje bygningsmasse vil kunne ses langvejs fra, med den placering på områdets højeste punkt.

Areal, produktionskapacitet, bygningsmasse/størrelse og antal transporter er øget MARKANT fra det oprindelige debatoplæg til Miljørapporten

Læs mere til emnet her

Fejl i Miljørapporten -Der er mere transport end angivet i  konklusionen

Med henvisning til “Appendiks VI Transporter s. 190” bør det bemærkes, at pga. ekstra vand til den økologiske produktionslinje  er der 7% mere frakørsel end der medtages i konklusionen. Dvs. der bliver mere kørsel end det ovenfor angivne antal transporter.

Da der dyrkes majs på de omkringliggende marker til anvendelse i biogasanlægget, skal der transporteres foder til svineproduktionen. Denne kørsel er heller ikke medtaget i beregningen, dette anslås til ca. 2 lastbiler pr. dag. 

Med henvisning til Miljørapportens s. 32 er der ikke indregnet transport af fiber fra gylleseparationen, idet det angives, at mængden ikke kan beregnes. Ikke desto mindre vil dette ligeledes øge mængden af transporter.

Fejl i Miljørapporten – Flere transporter end angivet i konklusionen

Vejslid ikke beregnet- En konstant kommunal udgift

I miljørapporten er omkostninger i forbindelse med det massive vejslid på de uegnede små veje ikke beregnet. En lastbil slider ifølge beregningsmetoder fra Vejdirektoratet ca. 10.000 gange mere end en alm. personbil. Med det anlæg, der nu påtænkes anlagt, vil der kunne forventes optil 35.000 lastbiler pr. år svarede til slid af 350.000.000 personbiler.

Hvorfor anses det ikke for værende relevant at få vejslid og vedligeholdelsesomkostninger belyst, når dette vil være en MARKANT omkostning mange år frem?

Se mere til emne: Støj fra lastbiler og nedslidning af veje

Tunge Lastbiler på smalle uegnede veje

I Miljørapporten vurderes de smalle og snoede veje omkring anlægget som værende egnet til den tunge massive trafik.

Rødding

Rødding vil jf. Miljørapporten (tabel 9.9 s. 70) få en forøgelse af tung trafik igennem byen på 23%. 

De smalle veje igennem Rødding by med vejbump og lavhastighedszone er ikke belyst.

Sikker skolevej er ikke belyst.

I rapporten angives det, at der IKKE vil forekomme majs-transporter igennem Rødding by (jf. Miljørapporten s. 68) Dette er en FAKTUEL FEJL, da der dyrkes majs ved ansøgers gårde på Vansøgaardvej og Røddingvej, og man må formode, at dette ligeledes skal køres gennem Rødding til anlægget på Sønderupvej 1.

Forøgelse af den tunge trafik med mindst 23% og faktuelle fejl i Miljørapporten

Vammen

Det kuperede og smalle vejforløb ad Tjele Møllevej og den 1,5 sporede bro over Tjele Å med sit udløb i Tjele Langsø belyses ikke i Miljørapporten.

Broen over Tjele Å er fra 1930 og seneste besigtigelse fandt sted i 2007, men dens styrkeforhold er i Miljørapporten ikke vurderet. Samtidig kan vurderingskriterierne for broen anvendelighed, tilstand og styrke, ved henvendelse til forvaltningen, ikke angives.

Der er i Miljørapporten ikke angivet nogen afværgeforanstaltninger i forhold til at undgå forurening af Tjele Å med sit udløb i Tjele Langsø ved evt. væltede gylle transporter. 

Manglende belysning i Miljørapporten af bro over Tjele Å og vejforløb i relation til den form for massiv tung trafik anlægget vil betyde.

Markant påvirkning af de trafikale forhold i hele området

I rapporten vurderes 4 ud af 7 trafikale forhold som “markant”, men på trods af denne vurdering angives der INGEN afværgeforanstaltninger.

I den forbindelse gives der i rapporten samme vurdering/vægtning af en forøgelse på henholdsvis 45%, 163% og 471% (Jf. Tabel 15.1 s.93 i Miljørapporten)

Ingen angivelse af afværgeforanstaltninger selv om trafikale forhold vurderes som markante

Ingen sikring af de bløde trafikanter i Vammen, Rødding og omegn

I relation til de bløde trafikanters sikkerhed nævnes kun en eneste afværgeforanstaltning i Miljørapporten, nemlig en opfordring til lastbilchaufførerne om at “køre hensynsfuldt”!

Der nævnes intet om fx anlæggelse af cykelsti igennem Rødding by, ved Hobrovej, Sønderupvej og Tjele Møllevej. Der gives heller ikke bud på andre trafikale afværgeforanstaltninger såsom markerede fodgængerfelter.

Ingen sikring af de bløde trafikanter

Minimal CO2 besparelse kontra markant trafikal belastning

Anlægget angives i Miljørapporten at reducere CO2 emissionen pr. år med kun ca. 8000 tons. 

Til sammenligning med andre industri biogasanlæg er dette en forsvindende lille effekt, ikke mindst holdt op imod den byrde, der pålægges et lille lokalsamfund.

Se mere til dette emne: Minimal CO2 reduktion i bytte for biogas-lastbil-kaos 

Minimal CO2 reduktion- Maksimal påvirkning af lokalsamfund

Placering tæt på fredede områder

Det store anlæg, der klassificeres som højeste industriklasse, placeres tæt på bl.a. naturbeskyttelsesområder og fredede historiske gravhøje.

Der er desuden risiko for negativ påvirkning af vandmiljøet og fuglelivet i området.

Læs mere her

Ingen angivelse af afværgeforanstaltninger ved uheld, væltede gylle transporter mm.

Lugtgener

Der er risiko for væsentlige lugtgener i et større område omkring et så stort biogasanlæg. 

Et biogasanlæg lugter angiveligt ikke, alligevel viser Miljørapporten at naboer og Vammen by må leve med en konstant lugtpåvirkning på ml. 2-4 LE (Lugtenhed)

Læs her her om lugtgener fra nyt anlæg i Kalundborg

Læs mere om emnet her

Ingen sikring af uvildighed i Miljørapporten

Både ansøger og Viborg kommune anvender samme rådgivningsfirma, hvilket gør det svært at få øje på uvildigheden i den udarbejdede Miljørapport. Viborg kommune er dem, som skal sikre vores borgerrettigheder, og de skal sikre, at sagen belyses omhyggeligt og objektivt.

Læs mere til emnet her

Din indsigelse er vigtig fristen er 27.april 2019

Alle kan indgive indsigelser  og fristen herfor er 27. april 2019

Tryk her for at gøre din indsigelse

 

 2019

  • Tryk her for link til Miljørapport og andre filer på kommunens hjemmeside.
  •  

 2018

Fra borgergruppen:

Noter fra borgergruppen

Borgergruppen har udarbejdet en række noter, som dækker bredere og mere detaljeret end de ovenstående punkter.

Se noterne her.

Måske du også her kan finde relevant inspiration til den skriftlig indsigelse.

Nyheder

Se siden nyheder for seneste opslag fra vores Facebook-side.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål så er du velkommen til at prøve at kontakte en af flg. eller skriv på vores Facebook-gruppe.

Annemarie Duus, tlf. 2537 4063
Tina Skau Nielsen, tlf. 2858 4036
Nancy Knudsen, tlf. 2925 6309